RSS

เฉลิมพระเกียรติ84พรรษา

ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

       ความเป็นมาของโครงการศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เริ่มมาจาก  ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ ได้ทรงมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีแนวทางสำคัญคือให้จัดตั้งศูนย์ศึกษา เพื่อศึกษางานด้านการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเล โดยมุ่งผสมผสาน การใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่มี อยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทำการศึกษา สาธิต และพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการประมงชายฝั่งจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมสภาพให้แก่ราษฎรเพื่อประกอบอาชีพทำนากุ้ง และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งอื่น ๆ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร และพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ ด้วย อนุรักษ์ป่าไม้ชายเลนและสภาพแวดล้อมธรรมชาติของอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่โดยรอบ และมีพระราชดำริที่เน้นเป็นพิเศษ ก็คือ การพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเลและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง พร้อมกันนั้นได้พระราชทานเงินที่ราษฎรจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ในโอกาสดังกล่าวเป็นทุนเริ่มดำเนินการโครงการนี้

ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

        หลังจากทรงมีพระราชดำริแล้ว หน่วยราชการต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันกำหนดพื้นที่ในตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ซึ่งสถานที่ดำเนินโครงการฯ จะมีศูนย์กลางบริเวณพื้นที่รอบอ่าวคุ้งกระเบน ครอบคลุมทั้งบริเวณชายฝั่ง โดยรอบทั้งพื้นดินพื้นน้ำรวมประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่รอบนอก บริเวณเขตตำบลคลองขุด และตำบลสนามไชย อ.ท่าใหม่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นทั้งเขตเกษตร เขตหมู่บ้านประมง ที่ตั้งอยู่เรียงรายตลอดแนวชายฝั่งทะเล

ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

 

 

   วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็ เพื่อที่จะศึกษาและวิจัยด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อศึกษาและวิจัยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพทั้งด้านประมง ป่าไม้ เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของราษฎรที่ยากจนในพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนดีขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการสาธิตในวิชาการเกษตรแผนใหม่ เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลทางด้านวิชาการ และการพัฒนา เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนา

พระราชกรณียกิจ    พระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจ

         กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการแรก โดยร่วมดำเนินการสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าทำกินในพื้นที่โครงการ การให้บริการเครื่องจักรกลเพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่โครงการ จำนวน ๕ สาย ระยะทางรวม ๑๑.๑๒๑ กิโลเมตร เพื่อใช้ประกอบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จัดการฝึกอบรมให้ราษฎรในพื้นที่โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และราษฎรได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ สมาชิกแรกตั้ง ๘๗ คน อยู่ในความดูแล แนะนำส่งเสริมของสหกรณ์อำเภอท่าใหม่ สหกรณ์สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยได้ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน   

พระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจ

      จากการส่งเสริมและพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์และราษฎรในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาก ารพัฒนาอ่างคุ้งกระเบนโดยทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความสามัคคี มีการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในหมู่สมาชิก นอกจากนี้เป็นการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย จากการซื้อสินค้าที่สหกรณ์จัดจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ในสหกรณ์ และสมาชิกมีสถาบันการเงินเป็นของตนเองที่สามารถพึ่งได้เมื่อมีความต้องการทำให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

 รูปพระราชกรณียกิจ

This slideshow requires JavaScript.

โครงการพระราชดำริเขาวง

 

โครงการพระราชดำริ หญ้าแฝก

 

โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนา

 

อ้างอิง :  http://web.ku.ac.th/king72/2526/krabaen.htm

          : topicstock.pantip.com/…/K8621656/K8621656.html

          : http://www.youtube.com/watch?v=9pMZ0A45I3Y&feature=related

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: